Gemeentevergadering in ‘s Heer Abtskerke na de dienst zondag 27 november 2022

Uitnodiging Gemeentevergadering van de Protestantse Gemeenten van Hoedekenskerke, Nisse, ’s-Heer Abtskerke-Sinoutskerke

Graag nodigen we u uit voor de gemeentevergadering op zondag 27 november 2022.
De vergadering wordt gehouden na de dienst in ’s-Heer Abtskerke, waarin onze eigen predikant ds. Offringa voorgaat. We hopen op een goede opkomst!
Agenda:
 • Aanvang: 11:30 uur
 • Opening
 • Bespreking samenwerking tussen de gemeenten
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Rondvraag
 • Sluiting
Deze vergadering is bedoeld om met u als gemeenteleden van gedachten te wisselen over de door de kerkenraden voorbereide samenwerking tussen de gemeenten. De belangrijkste punten van die samenwerking kunt u vinden in de bijlage bij deze uitnodiging. Op de gemeentevergadering wordt een toelichting gegeven en kunnen mondelinge vragen worden beantwoord.
De volledige stukken zijn vanaf 14 november eventueel op te vragen via mail: scriba@kerksheerabtskerke.nl.
Ook kunt u eventuele vragen stellen via dit emailadres of aan uw eigen scriba in Nisse of Hoedekenskerke. Dat kan tot uiterlijk 2 december 2022.

De kerkenraden van de drie gemeenten zullen een definitief besluit nemen over de samenwerking in december.
Vacatures:
De samenwerkende gemeenten vormen één kerkenraad die bestaat uit de drie afzonderlijke kerkenraden- straks dorpskerk-teams in Hoedekenskerke, Nisse en ’s-Heer Abtskerke. In die dorpskerk-teams zijn een aantal vacatures te vervullen. Het vervullen van die vacatures is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van de samenwerking.
De dorpskerk-teams                                                                                    
De kerkenraden van de huidige gemeenten noemen we straks dorpskerk-teams. De drie dorpskerk-teams vormen straks samen de Kerkenraad van de drie gemeenten.
Er zijn de volgende vacatures:
Hoedekenskerke:   1 kerkrentmeester (extra toevoeging – geen kerkenraadslid)
Overige kerkenraadsleden: ds Herman Offringa-predikant, Thea Platschorre-ouderling/scriba, Jan Lukasse-ouderling/voorzitter KR, Jacob Verhage-ouderling/ kerkrentmeester, Jaap van Maldegem-kerkrentmeester, Nelleke Dingemanse-diaken.
Nisse:                        1 ouderling
                                1 diaken
Overige kerkenraadsleden: ds Herman Offringa-predikant, Dirk van der Slink-ouderling/ kerkrentmeester/ voorzitter KR, Jeanette van Wuijckhuijse-ouderling/scriba.
Daarbij de kerkrentmeesters: Charles Tempelman, Willem-Jan Boot, Willem Duijnkerke
 • Rens Joziasse is aftredend en niet herkiesbaar
’s-Heer Abtskerke:    2 ouderlingen
                                        1 ouderling-kerkrentmeester
                                        1 diaconaal rentmeester (extra toevoeging- geen kerkenraadslid)
Overige Kerkenraadsleden: ds Herman Offringa-predikant, Martine Bliek-diaken.
Daarbij de kerkrentmeesters: Ko Nijsse en Christiaan Mol.
 • Bart van Hasselt, Rian Duininck en Kees Eckhardt zijn tot 1 februari 2023 aangesteld door de classis en niet verkiesbaar.
We verzoeken u uiterlijk 9 december 2022 per vacature in uw eigen gemeente, namen aan te leveren aan de scriba van uw eigen kerkenraad.
Voor de kerntaken van de verschillende ambten verwijzen we naar de site van de Protestantse Kerk.
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-betekent-het-om-ambtsdrager-te-zijn/
https://protestantsekerk.nl/series/wat-is-mijn-taak/
Het vervullen van de ambten (4 per gemeente) is belangrijk voor het mogelijk maken van de samenwerking. Het invullen van de extra rentmeesters is ook gewenst. We verzoeken u dan ook dringend om hierin mee te denken. Ook als u zelf overweegt beschikbaar te zijn, maar vragen hebt, kunt u die altijd stellen aan uw eigen kerkenraadsleden.
Zeer bedankt!

Missie van de drie gemeenten
Citaat uit de kerkorde Art IV
 1. De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie en de viering van doop en avondmaal in de openbare eredienst,
in de dienst van de gebeden,
in de missionaire arbeid,
in het diaconaat,
in de herderlijke zorg,
in de geestelijke vorming
en ook in alle andere arbeid
tot opbouw van het lichaam van Christus.
 1. Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.
 2. De gemeente geeft gehoor aan haar roeping door onder leiding van de kerkenraad de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst in de wereld.
Doel samenwerking
Door gezamenlijk de drie gemeenten te leiden wordt het ambtsdrager-tekort opgelost en kan ingezet blijven worden op het welzijn van de drie afzonderlijke gemeenten en de taken in deze wereld. Daar waar samenwerking voordelen biedt, wordt samengewerkt. Iedere gemeente behoudt haar eigendommen/vermogen. Staand beleid m.b.t. tot het beheer ervan wordt gerespecteerd.
Samenwerken en zelfstandig blijven
De 3 gemeenten blijven zelfstandig bestaan met 3 kerkenraden die straks Dorpskerk-teams heten. De drie dorpskerk-teams vormen de (gezamenlijke) Kerkenraad voor de drie gemeenten. De Kerkenraad bestuurt het leven en werk in de drie gemeenten met inachtneming van de eigen afspraken per gemeente. Deze zijn in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Over de vermogensrechtelijke zaken (pacht, kerkgebouw, financiën tot het moment van samenwerken) gaan de afzonderlijke Diaconieën en Kerkrentmeesters. De 3 Diaconieën richten een gezamenlijk College van Diakenen op. De 3 Colleges van Kerkrentmeesters blijven zelfstandig en werken samen.
Goedkeuring jaarrekeningen, begrotingen, collecteplan
Jaarrekeningen, begrotingen en collecteplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de dorpskerk-teams, en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de (gezamenlijke) Kerkenraad die de besluiten van de dorpskerk-teams respecteert. Indien de (gezamenlijke) Kerkenraad besluit om eigen geldstromen te hebben en/of vermogens bestanddelen te beheren, dan zullen ook daarvan begrotingen en jaarrekeningen gemaakt moeten worden.
Verkiezingen
De ambtsdragers worden verkozen door de eigen leden van de drie afzonderlijke gemeentes volgens de regelingen zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst. Deze sluit aan op de huidige praktijk en de kerkorde.
Inzet gemeenteleden
Een dorpskerk-teams kan taken onderbrengen bij personen, werkgroepen, taakgroepen enz. onder haar regie. Dat geldt ook voor de (gezamenlijke) Kerkenraad.
Kerkdiensten
Huidige praktijk wordt voortgezet.
Respecteren gewoontes
Iedere gemeente heeft haar eigen gewoontes en activiteiten. De eigenheid van de gemeentes wordt gewaardeerd en gerespecteerd. De dorpskerk-teams richten zich op het versterken van de eigen geloofs- en dorpsgemeenschap. De (gezamenlijke) kerkenraad respecteert dat in haar beleid. Nieuw beleid vanuit de (gezamenlijke) Kerkenraad wordt slechts met goedkeuring van de dorpskerk-teams doorgevoerd. Desgewenst worden de drie gemeenten eerst betrokken.
Leden kunnen de volledige stukken vanaf 14 november opvragen via mail: scriba@kerksheerabtskerke.nl.
Ook kunt u eventuele vragen stellen via dit emailadres of aan uw eigen scriba in Nisse of Hoedekenskerke. Dat kan tot uiterlijk 2 december 2022.

Geen reacties

Reacties gesloten