Nieuwsbrief editie 4 – 26 mei 2020

HOEDEKENSKERKE

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke

Editie 4

De tijd, ook deze rare en nare tijd, gaat snel. Het is alweer bijna Pinksteren. Helaas kunnen we dit feest nog niet met elkaar vieren in één kerkgebouw. Wel is er de mogelijkheid de (Federatie)dienst mee te vieren die in Driewegen wordt gehouden en waarbij ds. Jörg Buller hoopt voor te gaan. U kunt meeluisteren via de link naar kerkdienst-gemist op de website van Driewegen: www.pkndeo.nl.

Nieuws van de kindernevendienst.

Na de 40 dagentijd en Pasen is het voor ons nog steeds een uitdaging de kinderen te betrekken bij de bijbel verhalen die passen bij de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Iedere week krijgen de kinderen via Whatsapp of mail het verhaal van de zondag toegestuurd. Zo hebben ze behalve het verhaal van de Goede Herder ook een kleurplaat gekregen, waar ds. Tineke Zijlstra in de dienst van 3 mei aandacht aan heeft besteed. Soms leent een verhaal zich voor een opdracht. Zoals het verhaal van de tien geboden. De kinderen is gevraagd te vertellen wat zij belangrijk vinden van deze geboden in hun leven met ouders, familie en vriendjes. Ze hebben enthousiast allemaal gereageerd en hun reacties zijn door Egbert meegenomen in de dienst van 17 mei. Op deze manier hopen we de kinderen op afstand toch dicht bij ons te houden. Voor de Pinksterdagen hebben Nelleke, Carolien en Loes er bovendien voor gezorgd dat er tasjes met inhoud bij hen thuis worden bezorgd. Een boekje met verhalen, opdrachten en een puzzel over Pinksteren. Om de opdrachten  te kunnen maken zitten er ook kleurpotloden en vouwblaadjes in het tasje. Er is ook nog een geadresseerde envelop waar niets in zit, maar wel met een postzegel.

De opdracht is om met de vouwblaadjes vogeltjes te vouwen en die op te sturen naar Nelleke. De “vogeltjes” gaan in een Pinksterboom die een plaats krijgt in de kerk in Driewegen op Pinstermorgen. Een leuk idee.

 

 

 

Kerkdiensten na 1 juni

Officieel mogen er per 1 juni bijeenkomsten tot maximaal 30 personen gehouden worden. Alhoewel dit ook geldt voor onze kerken hebben we toch besloten om ook in juni nog online trio-diensten te houden en wel op 14 en 28 juni (onder voorbehoud) vanuit Hoedekenskerke. De beperkingen en maatregelen om diensten te houden zijn op dit moment erg ingrijpend. We bekijken per maand wat onze mogelijkheden zijn. Intussen wordt er ook gekeken of we naast geluid ook beeld uit kunnen zenden.

Vanuit de trio-diaconie.

De wereld blijkt klein. Kijk maar naar hoe snel een virus rond zich heen kan grijpen. En overal zijn de gevolgen dramatisch, maar, zoals eigenlijk altijd, vallen de klappen het hardst bij hen die al beurs gebeukt zijn. De (kans)armen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken. Wij willen u dan ook vragen om hen te gedenken in uw gebed. Maar wilt u ook eens kijken op www.kerkinactie.nl om te zien of u hen praktisch kunt en wilt helpen door een bedrag over te maken naar een doel wat u aanspreekt.


Vader, schepper van hemel en aarde.                Kom, o Heilige Geest van God,                     

U bent liefdevol, trouw en genadig.                    wij wachten op U. Vul ons met kracht

Jezus, alle macht in de hemel                              en maak ons vol van geloof zodat                 

en op aarde is aan U gegeven.                            Jezus in onze harten is en wij leven                

Wij, als gelovigen, zijn uw kerk                          vanuit zijn liefde. Laat vanuit die liefde         

waarvan Uzelf het hoofd bent. U laat               uw kerk groeien en bloeien

nooit los wat uw hand begonnen is.                  Kom Heer Jezus, wij nodigen U uit om

                                                                               ieder van ons te vullen met uw Geest.

Heer Jezus Christus, wij bidden

eensgezind en vurig voor de kerken                  Wij bidden voor alle mensen die

in Nederland. Maak ons wie we zijn:                uw liefde nog niet kennen.

brengers van hoop in de tijd                               Laat hen zien Heer, dat U hen liefhebt,

en wereld waarin we leven.                                dat uw hart naar hen uitgaat.

                                                                               En maak ons als kerken tot getuigen

Maak ons één, zoals de Vader en U                  van uw onvoorwaardelijke liefde.

één zij. Help ons elkaar te vergeven,                 Juist nu eenzaamheid en angst

elkaar te versterken en elkaar                           velen raken. Maak ons tot zegen

te dienen. Geef on wijsheid en inzicht               voor onze omgeving

en help ons om te begrijpen wat U wilt.            zodat die verder tot bloei komt.                     

 

Maak ons geduldig en vol goedheid.

Geef dat wij geen jaloezie, ijdel vertoon                      U komt alle eer toe

en zelfgenoegzaamheid kennen.                                   voor altijd en eeuwig.

Geef dat wij niet grof en zelfzuchtig zijn                     Door Christus onze Heer.

en ons niet boos laten maken,                                      Amen

maar verdraagzaam zijn.

Heer, wij bidden dat wij ons

niet verheugen over onrecht,

maar vreugde vinden in de waarheid.


Beroepingswerk en afscheid ds. Rietveld

Vanuit de drie gemeenten is een werkgroep samengesteld om te inventariseren wat de mogelijkheden en opties zijn na het vertrek per 1 september van ds. Egbert Rietveld.

De afscheidsdienst van ds. Rietveld is vastgesteld op zondagmiddag 30 augustus in Nisse.

Vanuit Hoedekenskerke

  • Deze week zijn de 2 kroonluchters van hun haken getild voor een onderhoudsbeurt. Ze worden door een bedrijf in Groningen schoongemaakt, behandeld en elektrisch opnieuw bedraad. Na het opknappen kunnen ze dan met Led verlichting weer hun licht laten schijnen bij de diensten die dan hopelijk weer gehouden kunnen worden.

  • Voor de meest actuele informatie over kerkdiensten, etc. kunt u onze website raadplegen hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl, ook die van de federatie www.pkn-zwake.nl of de regio www.gelovenindedelta.nl

  • Vanuit de cultuurgroep is besloten om onze kerk in de maanden juli en augustus op de woensdagen niet open te stellen voor bezoek. We hopen van harte dat we in 2021 weer, zoals we al jaren gewend zijn, Open Kerk te kunnen houden.

  • Graag willen wij u nog een keer wijzen op de gemiste opbrengsten van de collecten. Wanneer u een gift zou willen overmaken naar de diaconie of de kerkrentmeesters zou dat heel fijn zijn.

Het nummer van de diaconie is: NL14 RABO 0328 3083 31.

Het nummer van de kerkrentmeesters is: NL13 RABO 0328 3009 77

Ten slotte

In de bijbel staan 150 mooie liedteksten. We kennen ze als de Psalmen. Vaak gaan daar de roep om hulp en het houden van hoop, hand in hand. ‘Sleutel’-teksten die verhalen waar je in onzekere tijden vertrouwen kan vinden. Deze weken springt er voor mij een regel uit de liedtekst van psalm 90:

“Leer ons zó onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.”

 Misschien is dat omdat we tijdens deze corona-epidemie niet anders doen dan tellen. We tellen de besmettingen en de genezingen, we tellen de overledenen. We tellen ziekenhuisopnames, de mensen op de ic’s. Kinderen, en hun ouders, tellen de dagen dat ze niet naar school zijn geweest. We tellen de dagen van het sluiten van de verzorgingshuizen, dat we oma of opa niet meer hebben gezien, dan op een afstand. We tellen onze relaties, onze opofferingen. En we tellen en hertellen de dagen, vooral de dagen die het nog duurt totdat de crisis achter de rug zal zijn.

Maar volgens mij wil de psalm ons een andere rekensom laten maken: leer ons om onze, ook deze nare dagen te tellen, waarin we winnen aan wijsheid en inzicht, juist in de beperkingen.

Vanouds is de kerk een plek, niet om te tellen, maar om te vertellen: oude en altijd weer nieuwe verhalen over de kracht van Gods liefde die keer op keer mensen als u en ik weet te raken.

Tellen kan ons onrustig maken, terwijl het vertellen, het luisteren naar oude en altijd weer nieuwe verhalen ons rust kan geven en nieuwe inzichten. Soms gaan ernst en een vrolijke noot daarin samen.

In de Trio online dienst van zondag 17 mei was vooraf kinderen gevraagd welke leefregel ze belangrijk vinden of misschien moeilijk. Een kind antwoordde dat hij niet van pesten hield en ook niet van krokodillen want die eten je op. Kinderleed, gekoppeld aan het gebod niet kwaad te spreken over een ander, kinderangst om zelf niet gedood te worden… door een krokodil?

Na de eerste glimlach is er ook de ernst, de angst van menige volwassene: er is een monster dat ook ons bedreigt, naar het leven staat, in deze tijd – geen kroko, maar een coronadil…

Laat liefde, verstand, helder inzicht in hoe te leven in deze tijd met elkaar, het mogen winnen.

Tel niet van alles, maar vertel vooral aan elkaar hoe in aandacht, in voorzichtigheid en bovenal in verantwoordelijkheid voor elkaar, dat ene monster ”coronadil” wordt getemd, en samen een kopje kleiner wordt gemaakt.

Ds. Egbert Rietveld

26 mei 2020

Geen reacties

Reacties gesloten