Pinkstercollecte 2021

Pinkstercollecte 2021

Aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente “De Ark” Hoedekenskerke.

Sta op, open alle deuren

verzwijg niet dat Jezus leeft

verkondig die blijde boodschap

dat de Geest ons nieuw leven geeft

Ook dit jaar zal het een Pinksteren zijn anders dan alle voorgaanden. De situatie is nog steeds zodanig, dat wij niet met elkaar kunnen  zijn. Toch blijven wij verbonden door de hoop in Christus, en in de kracht van de Heilige Geest, die als een Trooster bij ons is.

Jaarlijks wordt in de week voor Pinksteren de Pinksterzendingscollecte

gehouden die bestemd is voor het werk van de zending.

Ook dit jaar willen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Wij vragen u vriendelijk uw bijdrage over te maken voor 1 juni a.s.

op het rekeningnummer van de Diaconie t.w.: NL14 RABO 0328 308 331 onder

vermelding van “Pinksterzending”.

Laten wij er met elkaar voor zorgen dat het belangrijke werk van de

zending in binnen- en buitenland kan doorgaan.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Pinksterdienst op 23 mei zal in federatieverband online worden uitgezonden vanuit Driewegen.

Te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Wij willen u wijzen op de website van de kerk www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl

Daar treft u steeds de actuele informatie aan.

Namens de kerkenraad,

Nelleke Dingemanse, diaken

Geen reacties

Reacties gesloten