ANBI

ANBI – regeling 

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (gemeenten, diaconieën en classes) zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde groepsbeschikking ANBI. Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
Giften aan de kerk voor bijv. Kerkbalans komen in aanmerking voor aftrek bij de aangifte inkomstenbelasting.
Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk en haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Dat kan door op de eigen website de gegevens te publiceren. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. De link moet toegestuurd worden aan de Belastingdienst, die deze op de eigen website in het zogenaamde ANBI-register zal vermelden.

Onze Kerkenraad

Beleidsplan de Ark 2020 


 1. Algemene gegevens.
Naam ANBI:
Diaconie van de Protestantse gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke
Telefoonnummer
06 – 30989695
RSIN/Fiscaal nummer:

Nummer Kamer van Koophandel:
824 128 576

76433579
Website adres:
www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl
E-mail scriba:
matheap@zeelandnet.nl
Adres:
Kerkstraat 32
Postcode:
4433 AS
Plaats:
Hoedekenskerke
Postadres scriba:
Ottertjes 89
Postcode:
4421 KT
Plaats:
Kapelle
De Protestantse gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke.
 1. Samenstelling bestuur.
 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste twee leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
 1. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 1. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl vindt u het beleidsplan 2020 van onze gemeente waarin wij onze visie als volgt verwoorden:
“We willen proberen om samen ons geloof te belijden, te vieren, te bidden en de lofzang gaande te houden om zo gemeente van Christus te zijn.
Als gemeente van Christus hebben wij een dienende taak in de wereld. Daarom willen wij er niet alleen zijn voor de eigen leden, maar ook werken aan uitstraling naar buiten, binnen Hoedekenskerke of in de regio. Dit gebeurt steeds meer in samenwerking met gemeenten en parochies in de omgeving”.
 1. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – deze zijn in Hoedekenskerke niet aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 1. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 1. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de Diaconie in het lopend jaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Protestantse Gemeente De Ark te Hoedekenskerke
College van Diakenen – Jaarrekening 2023
Begroting Rekening Rekening
2024 2023 2022
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 2.400 1.711 2.318
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 400 457 11
Bijdragen van leden en anderen 1.100 1.140 1.116
Door te zenden collecten en giften 550 815          1.001
Totaal baten A 4.450 4.123 4.446
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 300 444 173
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.050 928 347
Rentelasten/bankkosten 130 141 119
Diaconaal werk plaatselijk 700 893 480
Diaconaal werk regionaal/landelijk 1.400 700 1.250
Diaconaal werk wereldwijd 1.100 1.100 500
Afdrachten door te zenden collecten en giften 550 815 1.001
Totaal lasten A 5.230 5.021 3.870
Operationeel resultaat (A) -780 -898 576
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten -3.079 27.343
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B) -3.079 27.343
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Resultaat verslagjaar (A+B) -780 -3.977 27.919
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 3.079 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 1.000 1.000 500
Toevoegingen bestemmingsreserves -15.740
Toevoegingen bestemmingsfondsen -11.603
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 1.000 4.079 -26.843
Resultaat naar Algemene reserve (D) 220 102 1.076

 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

            A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Protestantse gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke
Telefoonnummer
06 – 30989695
RSIN/Fiscaal nummer:

Nummer Kamer van Koophandel:
824 128 539

76433528
Website adres:
www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl
E-mail scriba:
matheap@zeelandnet.nl
Adres:
Kerkstraat 32
Postcode:
4433 AS
Plaats:
Hoedekenskerke
Postadres scriba:
Ottertjes89
Postcode:
4421 KT
Plaats:
Kapelle
De Protestantse gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke.
 1. Samenstelling bestuur.
 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 1. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 1. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl vindt u het beleidsplan 2020 van onze gemeente waarin wij onze visie als volgt verwoorden:
“We willen proberen om samen ons geloof te belijden, te vieren, te bidden en de lofzang gaande te houden om zo gemeente van Christus te zijn.
Als gemeente van Christus hebben wij een dienende taak in de wereld. Daarom willen wij er niet alleen zijn voor de eigen leden, maar ook werken aan uitstraling naar buiten, binnen Hoedekenskerke of in de regio. Dit gebeurt steeds meer in samenwerking met gemeenten en parochies in de omgeving”.
 1. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 1. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 
 1. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het College van Kerkrentmeesters in het lopend jaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Protestantse Gemeente De Ark te Hoedekenskerke
College van Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2023
Begroting Rekening Rekening
2024 2023 2022
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 21.200 21.269 11.117
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 525 1.041 542
Bijdragen van leden en anderen 14.050 16.652 18.638
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 8.018 8.018 7.342
Totaal baten A              43.793 46.980 37.639
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 14.050 118.997 4.893
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
Inventarissen 750 57 466
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

30.438 28.737 30.135
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.250 1.764 1.164
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.850 1.924 2.045
Salarissen en vergoedingen 1.300 1.282 1.207
Kosten beheer, administratie en archief 2.200 2.169 2.133
Rentelasten/bankkosten 400 354 168
Totaal lasten A 52.238 155.268 42.211
     
Operationeel resultaat (A) -8.445 -108.287 -4.572
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten -9.651 49.330
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B) -9.651 49.330
     
Resultaat verslagjaar (A+B) -8.445       -117.939 44.758
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 116.477
Onttrekkingen bestemmingsfondsen           – 6.341
Toevoegingen bestemmingsreserves -12.018 -9.487 -66.745
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -12.018 106.990 -60.404
     
Resultaat naar Algemene reserve (D) -20.463 -10.948 -15.646
       
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De IBAN Bankrekeningnummers van het College Van Kerkrentmeesters zijn:

RABO: NL13 RABO 0328 3009 77

SKG :   NL89 RABO 0373 7226 72

Het IBAN Bankrekeningnummer van de Diaconie is:

RABO: NL14 RABO 0328 3083 31