Over ons

Onze Gemeente

Hoedekenskerke werd kort na de Reformatie protestant. Al in 1578 werd de eerste predikant benoemd. Hoedekenskerke werd een Hervormde Gemeente tot 1996 toen een Samen op Weg gemeente werd gevormd. Sinds 1 mei 2004 werd de naam gewijzigd in Protestantse Gemeente “De Ark”, wij behoren tot de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). Onze Gemeente bestaat uit ongeveer 150 leden. De normale kerkdiensten vinden elke zondag plaats om 10.00 uur in  “De Ark” aan de Kerkstraat te Hoedekenskerke.
Met onze zustergemeenten Nisse en ’s Heer Abtskerke hebben wij een samenwerkingsverband.

Onze Predikant

Ds. G.H. Offringa

Onze Kerkenraad.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad.
De leden ervan worden met uitzondering van de predikant,
voor een termijn van 4 jaar benoemd. Jaarlijks worden door de kerkenraad kandidaten gezocht voor de vacatures. Gemeenteleden kunnen namen inleveren bij de kerkenraad, waarna de kerkenraad overgaat tot verkiezing van ambtsdragers. Na de verkiezing door de kerkenraad wordt er gelegenheid geboden om eventueel bezwaar te maken. Daarna vindt de bevestiging plaats.

 

Naam Functie e-mailadres
Dhr. G.H. Offringa Predikant g.h.offringa@delta.nl
     
Mevr. M.M. Platschorre-van Liere Ouderling tevens scriba matheap@zeelandnet.nl
Dhr. J.D. Lukasse Ouderling Voorzitter kerkenraad anna_mar@zeelandnet.nl
Dhr.J. Verhage Ouderling-Kerkrentmeester  jacobverhage9@gmail.com
Dhr. J.C.J. van Maldegem Kerkrentmeester jcjvanmaldegem@delta.nl
     
Mevr.  P.H. Dingemanse  Diaken dingemanseph@hotmail.com

 


Onze Zanggroep

Op 27 januari 2014 bestond onze zanggroep van de Protestantse Gemeente de Ark 41 jaar.
Bij de introductie van het Liedboek in 1973 kwamen er een heleboel nieuwe liederen beschikbaar. Om onbekende melodieën onder de knie te krijgen werd door Jos Roelse een groepje zangers geformeerd om ‘voor te zingen’. Begonnen met enkele mensen is het in de loop van de jaren uitgegroeid tot een zanggroep die ook meerstemmig ging zingen. Al werd er wel eens een enkele keer buiten de deur opgetreden, meestal in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging Con Amore, het doel bleef altijd om muzikale ondersteuning in de kerkdiensten te bieden. Er wordt nog steeds wekelijks geoefend en bijna iedere zondag worden er tijdens de kerkdienst een of meerdere liederen gezongen. Na 40 jaar hebben we nog 2 mensen van het eerste uur die nog steeds actief zijn: Koos Verdonk als sopraan en Jos Roelse, onze oprichter en dirigent. Op zondag 2 februari 2014 werd in een kerkdienst die geleid werd door ds. Egbert Rietveld aandacht besteed aan dit jubileum. Het Nieuw Liedboek, dat inmiddels het liedboek uit 1973 heeft vervangen, vraagt met zijn vele prachtige liederen en melodieën nog steeds oefening dus we hopen het nog een poosje vol te houden.

Federatie “Rond de Zwake”.

Op 27 september 2017 was het zover, de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend. De gefedereerde protestantse Gemeente “Rond de Zwake” is een feit.
De samenwerkende gemeenten zijn: DEO (Driewegen-Ellewoutsdik-Ovezande), Oudelande,’s Heer-Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke. Vijf gemeenten die zich mogen verheugen op samenwerking, delen van activiteiten en kennis en ondersteuning waar en wanneer dit mogelijk is. De vorming van de federatie wordt gezien als een groeiproces. Het is goed dat we hier nu mee van start zijn gegaan, in het besef dat we aan elkaar moeten wennen en (soms) moeten loslaten aan wat eens was.
Vanuit elke gemeente nemen twee ambtsdragers als afgevaardigden zitting in de kerkenraad van “Rond de Zwake”. Als predikanten zijn hierbij betrokken: Ds. Jörg Buller en ook kerkelijk werker Mw. Mathilde Meulensteen.
Om de meerwaarde te ontdekken van het samenwerken en de vruchten te kunnen oogsten van het samengaan op sommige gebieden, zal ruime tijd heengaan. Geduld en zorgvuldigheid is geboden. Maar we gaan deze weg in biddend vertrouwen dat God ons op deze verkenningstocht wijsheid en wederzijds begrip en onderling vertrouwen wil schenken.
Onderstaand treft u de links aan naar de andere gemeenten:
Voor DEO: www.pkndeo.nl
Voor Oudelande: www.pknoudelande.nl
Voor ‘s Heer Abtskerke: http://www.kerksheerabtskerke.nl
Voor Nisse: www.mariakerk-nisse.nl

Privacybeleid van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de protestantse gemeente Hoedekenskerke (hierna vermeld als “de Gemeente”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van de Gemeente, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De heer L. Koemans, ‘s Gravenpoldersestraat 11, 4433 AG Hoedekenskerke. De ledenadministrateur is per e-mail bereikbaar: lkoemans@zeelandnet.nl
2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel
 1. 2.1  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
  b) adresgegevens, eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv. social media accounts
 2. 2.2  De gemeente verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie. b) uw naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Gemeente.
  c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen bv. van het lidmaatschap.
 3. 2.3  Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de Gemeente en u te informeren over de ontwikkelingen van de Gemeente.
3. E-mail berichtgeving (opt-out):
De Gemeente gebruikt uw naam en e-mailadres om haar nieuwsbrief met informatie over activiteiten en diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Gemeente naar u toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via e-mail.
4. Bewaartermijnen:
De Gemeente gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.
5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:
 1. 5.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Gemeente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. 5.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst.
6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:
 1. 6.1  Via de ledenadministratie van de Gemeente kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Gemeente zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 2. 6.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. 6.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Gemeente uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. 6.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de scriba van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.
7. Wijzigingen:
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website, www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl, bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
Hoedekenskerke, maart 2019