Gepost door Hoedekenskerke

TrioNieuws

Samenwerking van de 3 gemeenten

In de loop van het jaar 2022 ontving u regelmatig informatie over het voornemen van een formele samenwerking tussen de Protestantse Gemeenten ’s-Heer Abtskerke-Sinoutskerke, Nisse en Hoedekenskerke. De eeuwenoude zelfstandigheid van de gemeenten stond ter discussie door met name een gebrek aan ambtsdragers. Tegelijkertijd was er de wens om toch zoveel mogelijk kerk-in-het-dorp te blijven. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Op zondag 27 november jl. werd deze toegelicht in een gezamenlijke gemeentevergadering en tot 2 december konden er vragen gesteld worden. De door leden vanuit de drie gemeenten ingebrachte reacties zijn meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming van de drie afzonderlijke kerkenraden. Zij besloten inmiddels allen om in te stemmen met de samenwerking zoals in de samenwerkingsovereenkomst is omschreven. Dat is een historische gebeurtenis!

De bestaande samenwerking wordt geformaliseerd en verdiept. De gemeenten blijven zelfstandig en er wordt een gezamenlijke kerkenraad gevormd. Het pastoraat vormt een belangrijk speerpunt. Het diaconaat wordt vanuit een gezamenlijk College vorm gegeven, en de Colleges van Kerkrentmeesters in de dorpen werken samen.

Goed om te realiseren dat de woordverkondiging door kan gaan, en dat de drie gemeenten daarin gediend worden door onze gezamenlijk beroepen predikant ds Offringa. De woorden van God vormen de kern en drive van het gemeenteleven. Hoe belangrijk en waardevol de bezittingen van de gemeentes ook zijn – en dat zijn ze! – ze zijn er dankzij en ten dienste van de geloofsgemeenschap. Verbondenheid met de God van die geloofsgemeenschap vormde het motief van het delen van bezit. Dat doet toch denken aan het leven van de eerste Christengemeenten (Hand. 2: 37-47) en geeft daarom ook toekomstperspectief!

Sommigen zijn van mening dat een fusie een betere optie zou zijn geweest. Zowel het moderamen van de classicale vergadering als de drie kerkenraden zien in de gekozen oplossing het meest verstandige besluit voor nu. We constateren ook dat er groot draagvlak is bij de gemeenteleden. Op 8 januari zal de samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden na de dienst in de Ark te Hoedekenskerke.

Ook in deze nieuwe situatie is een toekomstgerichte kerkenraad nodig, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeenten. We kunnen weliswaar met minder ambtsdragers toe per gemeente, maar toch zijn nog 12 (minimaal 9) ambtsdragers totaal nodig. De gesprekken hierover lopen en hopelijk lukt het om de ontbrekende 5 ambtsdragers binnenkort te kunnen benoemen. Op zondag 5 februari a.s. is de bevestigingsdienst gepland in ’s-Heer Abtskerke.

Kerkenraad Hoedekenskerke, Nisse, ’s-Heer Abtskerke-Sinoutskerke

Terugblik Herdenkingsdienst Hoedekenskerke zondag 30 oktober

Terugblik Herdenkingsdienst Hoedekenskerke 30 oktober.

Met familieleden van nabestaanden, belangstellenden, gemeenteleden, vertegenwoordiger van B&W, gemeenteraad en dorpsraad mochten we stilstaan bij de vele burgerslachtoffers uit Hoedekenskerke die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Onze voorganger Mathilde Meulensteen bepaalde ons bij de oproep van Paulus in de Galatenbrief: “Geroepen tot vrijheid”.

In het bijzonder stonden we stil bij het overlijden van Gideon den Dekker en Jan en Jaantje van Kruijssen.

Na afloop van de dienst leidde Jan Lukasse de herdenking bij het monument. René Remijn en Rinus Vroonland zorgden voor de muzikale omlijsting.

Na de kranslegging namens de gemeente en het leggen van de bloemen namens de gemeenschap legden de kinderen een roos op de graven. Heel fijn dat ook zij hier aan mee deden.

Het geheel was een goede en indrukwekkende dienst.

Kringwerkgids 2022-2023

Kringwerkgids 2022-2023

Klik op onderstaande link:

Kringwerkgids 2022-2023

Oorlogsmonument

Oorlogsmonument Hoedekenskerke 2022

Oktober 1947 werd het oorlogsmonument in Hoedekenskerke onthuld. Wanneer er bij een oorlogsmonument ook slachtoffers begraven werden, kreeg dat monument vrijwel altijd een plaats op de begraafplaats.

In Hoedekenskerke kreeg het monument een plaats in de tuin van de kerk.

Zo kwam er een algemeen oorlogsmonument met 21 graven midden in het dorp.

In het boekje Van Allewijn en De Priester worden 38 oorlogsslachtoffers genoemd.

Zeven personen zijn vóór oktober ’44 gesneuveld

 1. DEN DEKKER 1940 32 jaar

 2. LOOY 1942 13 jaar

 3. OELE 1942 15 jaar

 4. OELE 1942 11 jaar

 5. KANNING 1942 45 jaar

 6. VAN DAMME 1943 36 jaar

 7. JERONIMUS 1944 39 jaar

Negen personen die eveneens niet begraven zijn bij het monument, maar wel omgekomen zijn ten gevolge van de beschieting.

 1. RUIJSAARD                         78 jaar

 2. VAN KRUIJSSEN               24 jaar

 3. VAN KRUIJSSEN               30 jaar

 4. VERZEEUW                         44 jaar

 5. HUIGE-GOENSE                46 jaar

 6. BEK                                         74 jaar

 7. MAAS                                     86 jaar

 8. MAAS-WALRAVEN          82 jaar

 9. DE RUITER                         45 jaar

Tot slot wordt nog melding gemaakt van IZAÄK PROVOOST 23 jaar.

Hij werd geraakt door een granaatsplinter op 26 oktober. Hij vocht maandenlang voor zijn leven.

Op 28 mei 1945 overleed hij in het ziekenhuis van Sluiskil.

Bovengenoemde17 personen liggen elders begraven.


Het Herdenkingscomité vond het oorlogsmonument niet compleet zonder die 17 namen.

Op twee glazen platen zijn nu ook de namen genoemd van deze oorlogsslachtoffers

Door het doorzichtige glas moet je met aandacht deze namen lezen.

Het monument is ooit ontworpen door architect Rothuizen.

De glazen platen doen het geheel van het oorlogsmonument niet te kort.

De kosten van deze platen waren € 3000,00 De Gemeente Borsele stelt daar € 1000,00 voor beschikbaar. Steenhouwerij van Dalen gaf een korting van € 200,00.

De Prot. Gem. van Hoedekenskerke heeft het tekort voorgeschoten, maar het Herdenkingscomité heeft de inspanningsverplichting om alles in het werk te stellen om het tekort aan te vullen en weer een buffer op te bouwen voor onderhoud en herdenkingen.

Door de huis aan huis brief hebben verschillenden hier al aan bij gedragen.

Ook hier doen we nog beroep op iedereen die de uitbreiding en het onderhoud van het monument ter harte gaat, om een bijdrage te storten op:

IBAN NL13RABO0328300977 t.n.v.: College van Kerkrentmeesters Hoedekenskerke. O.v.v. oorlogsmonument)

(Het comité heeft geen eigen rekening. Betalingsverkeer gaat via de administratie van de Protestantse Gemeente Hoedekenskerke die dit bijhoudt in het fonds Oorlogsmonument)


Contact met predikant Ds. Herman Offringa.

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje door de bus doen of een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Wilt u mij telefonisch bereiken dan kan dat op mijn werkdagen, van maandag t/m donderdag. Mocht ik niet thuis zijn, spreek dan een bericht in en ik bel u zo snel mogelijk terug. Voor een korter of langer gesprek maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn contactgegevens zijn:

ds. Herman Offringa
In de Boogerd 16
4444 AK ’s-Heer Abtskerke

Tel. (0113) 852 438
Mob.  (06) 1212 5739
Mail.  g.h.offringa@delta.nl

Actie: Adopteer een steen van de dorpskerk “De Ark” Hoedekenskerke ook in 2022

                                                           

Adopteer een steen in 2022

Voor het onderhoud van onze 15e eeuwse dorpskerk is er vorig jaar geld gedoneerd onder het motto “Adopteer een steen (of meerdere)”. Diegene die sinds 2016 stenen hebben geadopteerd vragen wij om dit voor 2019 weer te doen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat erom dat dit voor het dorp beeldbepalende gebouw bouwkundig in een goede staat en conditie kan blijven.

U kunt zoveel stenen adopteren als u wilt.

Maak per steen € 5,00 over op rekeningnummer NL13RABO0328300977 t.n.v. College van Kerkrentmeesters inzake “Adopteer een steen”.

Alvast hartelijk dank!