Nieuws

Online “Kerkdienst gemist” vanuit de Ark nu met camerabeeld.

De online kerkdienst vanuit de Ark in Hoedekenskerke op Kerkdienstgemist.nl kan voortaan niet alleen naar geluisterd worden, maar wordt ook in beeld gebracht.

Een mooie meerwaarde voor de online-diensten. 

Klik op onderstaande link:

Protestantsekerk Hoedekenskerke kerkdienstgemist.nl

 

Nieuwsbrief editie 5 – 8 juli 2020

HOEDEKENSKERKE

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke

Editie 5

Als iets duidelijk is geworden in deze tijd van de coronacrisis dan is het wel dat mensen elkaar nodig hebben. We zoeken naar allerlei manieren om toch contact met elkaar te hebben. Via telefoon, beeldbellen, email verzenden, kaartje sturen e.d. proberen we het gemis van elkaar fysiek kunnen zien enigszins te verzachten.

Het houden van online diensten met een kleine groep was een mooie oplossing maar we zijn blij dat we nu weer samen kunnen komen om te vieren, om samen te bidden, naar Gods woord te luisteren en om elkaar te kunnen ontmoeten.

Weliswaar met allerlei voorzorgsmaatregelen, vastgelegd in een te volgen protocol om te voorkomen dat onze gezondheid in gevaar komt, mogen we wel weer van elkaars nabijheid genieten en naar elkaars verhalen luisteren. Het protocol zoals we dat gaan hanteren staat vermeld in Kerkwijzer. Wanneer u zich niet fit voelt, moet hoesten etc. adviseren wij om thuis te blijven en de dienst online te volgen.

Het (nog) niet mogen zingen wordt als moeilijk ervaren. Hopelijk zal dit niet mogen zingen niet al te lang gaan duren. Voorlopig moeten we het ermee doen.

Vanaf 12 juli a.s. gaan we het normale preekrooster weer volgen, te beginnen in Nisse met als voorganger ds. Egbert Rietveld. U bent van harte welkom. De verdere diensten staan vermeld in Kerkwijzer.

Online uitzendingen met beeld

Vanaf zondag 19 juli zijn wij in staat om onze diensten ook met beeld uit te zenden. Achter in de kerk staat een camera opgesteld. De camera staat nu nog op een statief, later aan de wand op een console. De camera zoomt over de hoofden van de kerkgangers in naar het liturgisch centrum en brengt de voorganger of diegene die iets te vertellen heeft in beeld. In principe worden de kerkgangers niet herkenbaar in beeld gebracht. Dit om de privacy te waarborgen. Er wordt nog uitgezocht op welke manier we ook de teksten van de liederen, lezingen en mededelingen mee kunnen uitzenden.

Wij hopen dat het uitzenden via kerkdienstgemist.nl met beeld zal bijdragen aan toename van het aantal luisteraars en kijkers. Gemeenteleden die om wat voor reden ook niet de dienst kunnen bijwonen of andere belangstellenden hopen wij hiermee een dienst te bewijzen.


Nieuws van de kindernevendienst

Ook de afgelopen weken hebben we zoveel mogelijk ons best gedaan om in contact met de kinderen te blijven en ze te betrekken bij de onlinediensten. Ook de voorgangers zijn erbij betrokken.

Alle kerkelijke feestdagen zijn gevierd en de vakantie staat voor de deur.

Tijdens de vakantie is er geen kindernevendienst en hopelijk kunnen we daarna elkaar weer in levenden lijve zien.

Een bijzondere dienst komt er nog aan en dat is het afscheid van dominee Egbert Rietveld. De kinderen van Nisse, ’s Heer Abtskerke en Hoedekenskerke hebben hierover al bericht gehad en kunnen thuis aan de slag. We hopen weer net zoveel reacties te ontvangen als met Pinksteren. De kinderen zullen zeker tijdens de afscheidsdienst voor een leuke verrassing zorgen. De verhalen uit Kind op Zondag worden zolang we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten aan de kinderen toegestuurd.

Wij wensen alle kinderen een hele fijne zomervakantie en tot ziens na de vakantie.

Leiding kindernevendienst


Afscheidsdienst ds. Egbert Rietveld

De afscheidsdienst van ds. Egbert Rietveld is vastgesteld op zondagmiddag 30 augustus in de Mariakerk in Nisse, aanvang 14.30 uur.

                                                                                                                     8 juli 2020


Nieuwsbrief editie 4 – 26 mei 2020

HOEDEKENSKERKE

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke

Editie 4

De tijd, ook deze rare en nare tijd, gaat snel. Het is alweer bijna Pinksteren. Helaas kunnen we dit feest nog niet met elkaar vieren in één kerkgebouw. Wel is er de mogelijkheid de (Federatie)dienst mee te vieren die in Driewegen wordt gehouden en waarbij ds. Jörg Buller hoopt voor te gaan. U kunt meeluisteren via de link naar kerkdienst-gemist op de website van Driewegen: www.pkndeo.nl.

Nieuws van de kindernevendienst.

Na de 40 dagentijd en Pasen is het voor ons nog steeds een uitdaging de kinderen te betrekken bij de bijbel verhalen die passen bij de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Iedere week krijgen de kinderen via Whatsapp of mail het verhaal van de zondag toegestuurd. Zo hebben ze behalve het verhaal van de Goede Herder ook een kleurplaat gekregen, waar ds. Tineke Zijlstra in de dienst van 3 mei aandacht aan heeft besteed. Soms leent een verhaal zich voor een opdracht. Zoals het verhaal van de tien geboden. De kinderen is gevraagd te vertellen wat zij belangrijk vinden van deze geboden in hun leven met ouders, familie en vriendjes. Ze hebben enthousiast allemaal gereageerd en hun reacties zijn door Egbert meegenomen in de dienst van 17 mei. Op deze manier hopen we de kinderen op afstand toch dicht bij ons te houden. Voor de Pinksterdagen hebben Nelleke, Carolien en Loes er bovendien voor gezorgd dat er tasjes met inhoud bij hen thuis worden bezorgd. Een boekje met verhalen, opdrachten en een puzzel over Pinksteren. Om de opdrachten  te kunnen maken zitten er ook kleurpotloden en vouwblaadjes in het tasje. Er is ook nog een geadresseerde envelop waar niets in zit, maar wel met een postzegel.

De opdracht is om met de vouwblaadjes vogeltjes te vouwen en die op te sturen naar Nelleke. De “vogeltjes” gaan in een Pinksterboom die een plaats krijgt in de kerk in Driewegen op Pinstermorgen. Een leuk idee.

 

 

 

Kerkdiensten na 1 juni

Officieel mogen er per 1 juni bijeenkomsten tot maximaal 30 personen gehouden worden. Alhoewel dit ook geldt voor onze kerken hebben we toch besloten om ook in juni nog online trio-diensten te houden en wel op 14 en 28 juni (onder voorbehoud) vanuit Hoedekenskerke. De beperkingen en maatregelen om diensten te houden zijn op dit moment erg ingrijpend. We bekijken per maand wat onze mogelijkheden zijn. Intussen wordt er ook gekeken of we naast geluid ook beeld uit kunnen zenden.

Vanuit de trio-diaconie.

De wereld blijkt klein. Kijk maar naar hoe snel een virus rond zich heen kan grijpen. En overal zijn de gevolgen dramatisch, maar, zoals eigenlijk altijd, vallen de klappen het hardst bij hen die al beurs gebeukt zijn. De (kans)armen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken. Wij willen u dan ook vragen om hen te gedenken in uw gebed. Maar wilt u ook eens kijken op www.kerkinactie.nl om te zien of u hen praktisch kunt en wilt helpen door een bedrag over te maken naar een doel wat u aanspreekt.


Vader, schepper van hemel en aarde.                Kom, o Heilige Geest van God,                     

U bent liefdevol, trouw en genadig.                    wij wachten op U. Vul ons met kracht

Jezus, alle macht in de hemel                              en maak ons vol van geloof zodat                 

en op aarde is aan U gegeven.                            Jezus in onze harten is en wij leven                

Wij, als gelovigen, zijn uw kerk                          vanuit zijn liefde. Laat vanuit die liefde         

waarvan Uzelf het hoofd bent. U laat               uw kerk groeien en bloeien

nooit los wat uw hand begonnen is.                  Kom Heer Jezus, wij nodigen U uit om

                                                                               ieder van ons te vullen met uw Geest.

Heer Jezus Christus, wij bidden

eensgezind en vurig voor de kerken                  Wij bidden voor alle mensen die

in Nederland. Maak ons wie we zijn:                uw liefde nog niet kennen.

brengers van hoop in de tijd                               Laat hen zien Heer, dat U hen liefhebt,

en wereld waarin we leven.                                dat uw hart naar hen uitgaat.

                                                                               En maak ons als kerken tot getuigen

Maak ons één, zoals de Vader en U                  van uw onvoorwaardelijke liefde.

één zij. Help ons elkaar te vergeven,                 Juist nu eenzaamheid en angst

elkaar te versterken en elkaar                           velen raken. Maak ons tot zegen

te dienen. Geef on wijsheid en inzicht               voor onze omgeving

en help ons om te begrijpen wat U wilt.            zodat die verder tot bloei komt.                     

 

Maak ons geduldig en vol goedheid.

Geef dat wij geen jaloezie, ijdel vertoon                      U komt alle eer toe

en zelfgenoegzaamheid kennen.                                   voor altijd en eeuwig.

Geef dat wij niet grof en zelfzuchtig zijn                     Door Christus onze Heer.

en ons niet boos laten maken,                                      Amen

maar verdraagzaam zijn.

Heer, wij bidden dat wij ons

niet verheugen over onrecht,

maar vreugde vinden in de waarheid.


Beroepingswerk en afscheid ds. Rietveld

Vanuit de drie gemeenten is een werkgroep samengesteld om te inventariseren wat de mogelijkheden en opties zijn na het vertrek per 1 september van ds. Egbert Rietveld.

De afscheidsdienst van ds. Rietveld is vastgesteld op zondagmiddag 30 augustus in Nisse.

Vanuit Hoedekenskerke

 • Deze week zijn de 2 kroonluchters van hun haken getild voor een onderhoudsbeurt. Ze worden door een bedrijf in Groningen schoongemaakt, behandeld en elektrisch opnieuw bedraad. Na het opknappen kunnen ze dan met Led verlichting weer hun licht laten schijnen bij de diensten die dan hopelijk weer gehouden kunnen worden.

 • Voor de meest actuele informatie over kerkdiensten, etc. kunt u onze website raadplegen hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl, ook die van de federatie www.pkn-zwake.nl of de regio www.gelovenindedelta.nl

 • Vanuit de cultuurgroep is besloten om onze kerk in de maanden juli en augustus op de woensdagen niet open te stellen voor bezoek. We hopen van harte dat we in 2021 weer, zoals we al jaren gewend zijn, Open Kerk te kunnen houden.

 • Graag willen wij u nog een keer wijzen op de gemiste opbrengsten van de collecten. Wanneer u een gift zou willen overmaken naar de diaconie of de kerkrentmeesters zou dat heel fijn zijn.

Het nummer van de diaconie is: NL14 RABO 0328 3083 31.

Het nummer van de kerkrentmeesters is: NL13 RABO 0328 3009 77

Ten slotte

In de bijbel staan 150 mooie liedteksten. We kennen ze als de Psalmen. Vaak gaan daar de roep om hulp en het houden van hoop, hand in hand. ‘Sleutel’-teksten die verhalen waar je in onzekere tijden vertrouwen kan vinden. Deze weken springt er voor mij een regel uit de liedtekst van psalm 90:

“Leer ons zó onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.”

 Misschien is dat omdat we tijdens deze corona-epidemie niet anders doen dan tellen. We tellen de besmettingen en de genezingen, we tellen de overledenen. We tellen ziekenhuisopnames, de mensen op de ic’s. Kinderen, en hun ouders, tellen de dagen dat ze niet naar school zijn geweest. We tellen de dagen van het sluiten van de verzorgingshuizen, dat we oma of opa niet meer hebben gezien, dan op een afstand. We tellen onze relaties, onze opofferingen. En we tellen en hertellen de dagen, vooral de dagen die het nog duurt totdat de crisis achter de rug zal zijn.

Maar volgens mij wil de psalm ons een andere rekensom laten maken: leer ons om onze, ook deze nare dagen te tellen, waarin we winnen aan wijsheid en inzicht, juist in de beperkingen.

Vanouds is de kerk een plek, niet om te tellen, maar om te vertellen: oude en altijd weer nieuwe verhalen over de kracht van Gods liefde die keer op keer mensen als u en ik weet te raken.

Tellen kan ons onrustig maken, terwijl het vertellen, het luisteren naar oude en altijd weer nieuwe verhalen ons rust kan geven en nieuwe inzichten. Soms gaan ernst en een vrolijke noot daarin samen.

In de Trio online dienst van zondag 17 mei was vooraf kinderen gevraagd welke leefregel ze belangrijk vinden of misschien moeilijk. Een kind antwoordde dat hij niet van pesten hield en ook niet van krokodillen want die eten je op. Kinderleed, gekoppeld aan het gebod niet kwaad te spreken over een ander, kinderangst om zelf niet gedood te worden… door een krokodil?

Na de eerste glimlach is er ook de ernst, de angst van menige volwassene: er is een monster dat ook ons bedreigt, naar het leven staat, in deze tijd – geen kroko, maar een coronadil…

Laat liefde, verstand, helder inzicht in hoe te leven in deze tijd met elkaar, het mogen winnen.

Tel niet van alles, maar vertel vooral aan elkaar hoe in aandacht, in voorzichtigheid en bovenal in verantwoordelijkheid voor elkaar, dat ene monster ”coronadil” wordt getemd, en samen een kopje kleiner wordt gemaakt.

Ds. Egbert Rietveld

26 mei 2020

Missionaire Breigroep Hoedekenskerke

 

Missionaire Breigroep Hoedekenskerke

Op 8 mei kwam er bij de kerk een grote auto voorrijden die was gestuurd door de organisatie “Rescue Baby Gambia”. Omdat alle depot-adressen gesloten waren en er geen persoonlijk contact mogelijk was, heeft de organisatie bedacht een auto langs te sturen bij alle breigroepen die al materiaal hadden liggen.

Zo ook bij ons. Wij hadden in totaal 2 grote dozen en 5 zakken vol met dekentjes, mutsjes, sokjes, etc.

Alles bestemd voor de kraamkliniek in Gambia.

Zij hebben alles in dank aanvaard en meegenomen. Alle breisters, haaksters, gevers van wol en katoen, heel hartelijk dank voor jullie inzet. Deze bijdrage maakt zoveel vrouwen aan de andere kant van de wereld blij!

Het motto van de organisatie: “als je hoofd verbonden is met je hart, kunnen je handen en voeten de meest wonderlijke dingen verrichtten”, kunnen we zeker onderschrijven.

En denk je nu: “ik had nog een paar mutsjes, een dekentje, niet getreurd. Alles kan mee met het volgende transport. Deze actie ging vrij plotseling nog door en niet iedereen kon van te voren gevraagd worden naar materiaal dat al klaar was.

Wij komen (nog) niet bij elkaar maar blijven met elkaar verbonden door onze gezamenlijke doelen en ons contact. De meesten van jullie breien of haken door, dat is heel fijn. We hopen op tijden waar we elkaar weer in werkelijkheid kunnen ontmoeten.

Tot dan en blijf gezond!

Gerda Koemans en Marianne Bijkerk

Privacybeleid Protestantse gemeente Hoedekenskerke

Privacybeleid van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de protestantse gemeente Hoedekenskerke (hierna vermeld als “de Gemeente”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de Gemeente, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De heer L. Koemans, ‘s Gravenpoldersestraat 11, 4433 AG Hoedekenskerke. De ledenadministrateur is per e-mail bereikbaar: lkoemans@zeelandnet.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel

 1. 2.1  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
  b) adresgegevens, eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv. social media accounts
 2. 2.2  De gemeente verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie. b) uw naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Gemeente.
  c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen bv. van het lidmaatschap.
 3. 2.3  Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de Gemeente en u te informeren over de ontwikkelingen van de Gemeente.

3. E-mail berichtgeving (opt-out):

De Gemeente gebruikt uw naam en e-mailadres om haar nieuwsbrief met
informatie over activiteiten en diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Gemeente naar u toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via e-mail.

4. Bewaartermijnen:

De Gemeente gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

 1. 5.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Gemeente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. 5.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:

 1. 6.1  Via de ledenadministratie van de Gemeente kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Gemeente zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 2. 6.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. 6.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Gemeente uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. 6.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de scriba van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

7. Wijzigingen:

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website, www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl, bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Hoedekenskerke, maart 2019

Actie: Adopteer een steen van de dorpskerk “De Ark” Hoedekenskerke ook in 2020

                                                           

Adopteer een steen in 2020

Voor het onderhoud van onze 15e eeuwse dorpskerk is er vorig jaar geld gedoneerd onder het motto “Adopteer een steen (of meerdere)”. Diegene die sinds 2016 stenen hebben geadopteerd vragen wij om dit voor 2019 weer te doen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat erom dat dit voor het dorp beeldbepalende gebouw bouwkundig in een goede staat en conditie kan blijven.

U kunt zoveel stenen adopteren als u wilt.

Maak per steen € 5,00 over op rekeningnummer NL13RABO0328300977 t.n.v. College van Kerkrentmeesters inzake “Adopteer een steen”.

Alvast hartelijk dank!